>
Fa   |   Ar   |   En
   بوم سازگان جزایر، زیستگاه ارزشمند آبسنگهای مرجانی و ماهیان زینتی دریایی  
   
نویسنده عوفی فریدون ,ربانیها مهناز
منبع آبزيان زينتي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:5 -13
چکیده    جزایر دارای کارکرد اکولوژیک منحصر به فردی نسبت به اکوسیستم های مشابه خود در خشکی ها هستند. بسته بودن اکوسیستم های خشکی جزایرباعث شده تا در روند تکامل، سیری خاص طی شود. به همین جهت تمامی سطوح اکولوژیک آن نوعی شاخص زیستی محسوب می شوند کهبازتاب دهنده تحول و تکامل فرآیندهای اکولوژیک و سیستم های حیات بخش می باشند. از طرفی قرار گرفتن در میان دریا باعث مهیاشدن مناطقیکم عمق در سواحل آنها برای حضور بانک های زیستی همچون آبسنگ های مرجانی، بسترهای علفی، جلبکی، محل زادآوری آبزیان و محیط هایپرورشیشده است که از جمله زیستگاه های حساس ساحلی و دریایی محسوب می شوند و بالقوه جاذب طبیعت گران هستند.به طورکلی جزایر ایران رامی توان به دو دسته جزایر درون سرزمینی و جزایر دریایی تقسیم کرد. جزایر درون سرزمینی براساس محل قرارگیری آن ها به دو دسته جزایردریاچه ای (مثل جزیره اشک،کبودان و سایر جزایر دریاچه ارومیه) و جزایر رودخانه ای (مثل جزیره مینو یا آبادان در استان خوزستان ) قابلتفکیک است. اما جزایر دریایی ایران، جزایری هستند که اکثریت آنها در خلیجفارس و دریای عمان قرار دارند. از لحاظ منشا و پیدایش، اینجزایر به سه دسته جزایر مرجانی، دلتایی و رسوبی، و تاقدیسیزاگرسیتقسیم می شوند.در این میان جزایر مرجانی از تجمع پوسته آهکی آب سنگ هایمرجان ها بر روی یک بلندی یا صخره زیر آبی به وجود آمده و ارتفاع گرفته اند. مانند جزایر کیش، فارور، فارورگان، هندورابی، خارک، خارکو،شیف، جبرین، ام الگرم، عباسک و جزیره فارسی در جنوب غربی بوشهر. این مناطق به عنوان یکی از مهمترین و در واقع زیستگاه اصلی مجموعهایاز آبزیان و به خصوص ماهیان را در بر میگیرد که به عنوان ماهیان زینتی آب شور (دریایی) از ارزشهای بسیاربالایی برخوردار هستند.
کلیدواژه بوم سازگان جزایر ,اکولوژی سواحل ,زیستگاه های دریایی ,آبسنگ های مرجانی ,ماهیان زینتی دریایی
آدرس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved