>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از دکترماهی در درمان بیماریها  
   
نویسنده سوداگر محمد ,بقایی فهیمه ,جهانگیری لادن ,ذکریایی حمیده
منبع آبزيان زينتي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:1 -4
چکیده    یک گونهی آب شیرین است که منبع آن، رودخانههای خاورمیانه میباشد. دهان مکندهی این ماهی دارای لب توسعهیافتهای است که garra rufaیک صفحهی مکندهی گرد یا بیضی را شکل میدهد که دارای لبههای کراتینی تیز به منظور تراشیدن غذا از سطح سنگهای زیر آب میباشد. اینروش تغذیه، مبنای استفاده از آنها در درمانهای آب معدنی میباشد، زیرا این ماهی قادر به حذف بخشهای شاخی سطحی از پوست بیماران است.در مورد این که ماهیدرمانی روشی مناسب و مطمین برای بیماریهای انسانی است یا خیر، نظرات متفاوتی وجود دارد، اما برای اثبات نکات منفی ویا مثبت این روش درمانی، نیاز به تحقیقات بیشتری میباشد، که در این تحقیقات لازم است امکان انتقال بیماریهای عفونی مختلف در این روشدرمانی توسط پزشکان متخصص مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله نیز بررسی این روش درمانی است.
کلیدواژه Garra Rufa ,آب معدنی ,ماهی درمانی ,بیماریهای عفونی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved