>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ماهی واسپی (Aspidoparia Morar)  
   
نویسنده علمی امیر محمد ,نهاوندی رضا
منبع آبزيان زينتي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:37 -42
چکیده    ماهی واسپی (aspidoparia morar)، یکی از ماهیان آب شیرین است که در ایران مشاهده شده است. پراکنش آن در ایران، در حوزه حوزه آبریز رودخانه باهوکلات، از مکران در حوضه رودخانه ماشکل (هامون ماشکید) به طرف غرب تنگه هرمز ایران مشاهده می شود. این گونه معمولاً در رودخانه های با شدت جریان آرام یافت می شود. جابجایی این ماهیان از یک حوزه آبریز به حوزه دیگر بسیار تند است و به همین دلیل الگوی انتشار آنها بیانگر تاریخ جغرافیایی یک منطقه است. در تحقیق حاضر که در سال 1397 صورت گرفت، 9 ایستگاه به اسامی کجدر، فیروزآباد، گستک، هوت گت، شیرگواز، بندان، حیط، جگیگور و سید آباد در رودخانه سرباز انتخاب گردیدند. نتایج نشان دادند بیشترین فراوانی این گونه در ایستگاه گستک با 7 نمونه بود. همچنین نتایج نشان دهنده وضعیت نامناسب جمعیتی این گونه بود به طوریکه در مقایسه با سال های قبل، تعداد افراد جمعیت آن تا حد زیادی رو به کاهش نهاده است
کلیدواژه زیست شناسی، حوزه آبریز، رودخانه سرباز، ماهی واسپی، Aspidoparia Morar
آدرس سازمان حفاظت محیط زیست, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم دامی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved