>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه‌ تاثیر ضد باکتریایی جوهر خرگوش دریایی خلیج فارس Aplysia Dactylomela بر برخی از پاتوژنهای آبزیان  
   
نویسنده آتشی مهدی ,صالحی فرزاد ,داوودی رضا ,نفیسی بهابادی محمود ,دشتیان نسب عقیل
منبع آبزيان زينتي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:1 -8
چکیده    گونه‌های مختلف از جنس aplysia سالهاست در زمینه های پزشکی و داروسازی مورد توجه محققین می‌باشند. خرگوش دریایی خلیج فارس aplysia dactylomela گونه‌ای بومی درخلیج فارس است و می‌تواند در زمینه های متعدد مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه که در سال 1398 در پژوهشکده دانشگاه خلیج فارس انجام شد، توانایی ضد باکتریایی جوهر این گونه علیه سه نوع باکتری بیماری زا در آبزیان (yersinia rukeri, streptococcus iniae, vibrio harvey) مورد ارزیابی قرار گرفت. جوهر بنفش استخراج شده از ده عدد از این گونه استخراج شده و به صورت خام بر علیه باکتری های مذکور مورد تست ضد باکتریایی قرار گرفت. ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی به روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی(mic) و حداقل غلظت کشندگی (mbc) به روش رقت‌های متوالی صورت گرفت و از دیسک آنتی بیوتیک جنتامایسین و تتراسایکلین به عنوان شاهد مثبت استفاده شد. میانگین قطر هاله عدم رشد برای باکتری v.havey به اندازه 19.24 میلی‌متر و حداقل غلظت بازدارندگی 200 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و حداقل غلظت کشندگی 400میلی‌گرم در میلی‌لیتر اندازه گیری شد. هاله عدم رشد برای باکتریs.iniae به اندازه 21.72 میلی‌متر و حداقل غلظت بازدارندگی 50 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و حداقل غلظت کشندگی 200 میلی‌گرم در میلی‌لیتر معین شد. به همین ترتیب هاله عدم رشد برای باکتری y.rukeri به اندازه 22.36 میلی‌متر و حداقل غلظت بازدارندگی 50 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و کشندگی 100 میلی‌گرم در میلی‌لیتر معین شد. جوهر خرگوش دریایی خلیج فارس در این مطالعه نسبت به هر سه نوع باکتری از خود اثر ضد باکتریایی نشان داد.
کلیدواژه خرگوش دریایی خلیج فارس، جوهر بنفش، ضد باکتریایی
آدرس دانشگاه خلیج فارس, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه خلیج فارس, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه خلیج فارس, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه خلیج فارس, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه شیلات, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, پژوهشکده میگوی کشور،‌ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, گروه شیلات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved