>
Fa   |   Ar   |   En
   پراکنش نرم‌تنان زینتی و اقتصادی مناطق جزر و مدی سواحل شمالی خلیج‌فارس  
   
نویسنده حسین زاده صحافی همایون ,احتشامی فریبرز ,دقوقی بهنام ,رامشی حسین ,شریفیان منصور
منبع آبزيان زينتي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:41 -47
چکیده    به منظور شناسایی و تعیین پراکنش نرم تنان اقتصادی و تزئینی سواحل شمالی خلیج فارس نمونه برداری در چهار فصل از کل عرض (بالاوسطپایین) نوار جزر و مدی سواحل و در شطوح بسترهای گلی، شنی و صخره ای انجام گردید و نمونه های داخل دریا از طریق غواصی و با از طریق تراولینگ (trawling) جمع آوری گردیدند. شناسایی نمونه ها در داخل کشور انجام و برای تائید به موسسه نرم تن شناسی توکیو انتقال یافت. تعداد 381 گونه متعلق به 117 خانواده و 231 جنس مورد شناسایی قرار گرفتند. اختلاف فراوانی در نمونه های ماه های گرم و سرد از نظر تنوع مشاهده نشد اگرچه تراکم گونه ها در فصول گرم بسیار بیشتر بود. بیشتر نمونه ها متعلق به منطقه پائین جزرومدی و کمترین آن ها در ناحیه اروند کنار تا ماهشهر گزارش شد. از لحاظ تنوع گونه ای، بندرلنگه، فارور و هندورابی بیشترین تنوع را داشتند. از نظر اندازه بزرگترین نرم تن یافت شده مربوط به sepia pharaonius و pinna muricata با طول کل 45 سانتی متر و کوچک‌ترین گونه acteocina involute با اندازه 1 میلی‌متر بود. کوچکتر بودن صدف های موجود در خلیج فارس نسبت به همان صدف ها در اقیانوس هند شاید مربوط به شوری بالاتر آب های خلیج فارس باشد که یک عامل محدود کننده رشد می باشد.
کلیدواژه نرم‌تن، شناسایی، گونه، فراوانی، صدف
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور, پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور, پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved