>
Fa   |   Ar   |   En
   معرفی برخی ماهیان زینتی در آب‌های استان سیستان و بلوچستان  
   
نویسنده دوستدار مسطوره ,هاشمی احمدرضا
منبع آبزيان زينتي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:1 -5
چکیده    در دودهه گذشته بررسی بر روی منابع آب های داخلی استان سیستان و بلوچستان که از مناطق مورد بررسی در فاز اول پروژه تنوع زیستی ماهیان آب های داخلی ایران، مصوب موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بود انجام شد. نمونه برداری در انشعابات رودخانه ها با استفاده از الکتروشوکر و تور سالیک انجام گرفت. نمونه ها پس از صید، با فرمالین تثبیت و در آزمایشگاه ماهی شناسی، بر اساس خصوصیات مورفومتریک و مریستیک، زیست سنجی شدند. نتایج بررسی در برخی منابع آبی استان ، نشان داد که 5 گونه متعلق به کپورماهیان cyprinidae، 1 گونه کپور ماهیان دنداندار cyprinodontidae، 1 گونه کپورماهیان دنداندار زنده زا poeciliidae ، 1 گونه خانواده chaniidae و 1 گونه متعلق به سگ ماهیان جویباری nemacheilidae در استان شناسایی شدند که قابل بهره برداری به عنوان ماهیان زینتی می باشند.
کلیدواژه آب‌های داخلی، استان سیستان و بلوچستان، ماهیان زینتی
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved