>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی شرایط پرورش ماهی اسکار (Astronotus Ocellatus) با استفاده از روش آماری طرح مرکب مرکزی (Ccd)  
   
نویسنده جودکی سهند ,مورکی نرگس ,دادگر شهرام
منبع آبزيان زينتي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:39 -49
چکیده    مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر سه پارامتر دما، اسیدیته و سختی کربنات بر شاخص های رشد ماهی اسکار (astronotus ocellatus)، طراحی گردید. به این منظور، در هر آکواریوم با طراحی آزمایشات با نرم افزار design expert 7.0، ترکیبی از سه عامل دما، ph و dkh و در مجموع 14 ترکیب (تیمار) و برای هر تیمار 3 تکرار تنظیم گردید و در هر آکواریوم، 3 قطعه ماهی به صورت تصادفی قرار داده شد. در طی بازه زمانی 1 تا 30 روز، اندازه گیری وزن و طول بدن ماهیان انجام شده و شاخص های رشد، شامل افزایش وزن و طول بدن محاسبه شد. بررسی الگوی رشد نشان داد که مدل ریاضی بهینه برای تغییرات شاخص های رشد، معادله درجه دوم است. در ماهی اسکار، سختی بیشترین تاثیر را بر تغییر وزن داشت. دمای بهینه ˚c26-23، ph 8.3-6.7 و سختی 65 بود. الگوی رشد اسکار بر اساس طول، معادله درجه دوم بود، سختی بیشترین تاثیر را داشته و بازه بهینه برای آن، مشابه شرایط بهینه برای وزن بود.
کلیدواژه ماهی اسکار(Astronotus Ocellatus)، درجه حرارت، اسیدیته، سختی کربنات، شاخص‌های رشد.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی گروه شیلات, گروه شیلات, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved