>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین مراحل رسیدگی جنسی ماهی طلایی (Carassius Auratus)و شاخص های رسیدگی آن  
   
نویسنده حق پرست رعنا ,تیزکار بابک
منبع آبزيان زينتي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:19 -25
چکیده    این تحقیق به منظور بررسی روند تولید مثل ماهی طلایی و نحوه رسیدگی جنسی تخمک ها در زمان رسیدگی مولدین ماده در مجتمع تکثیرو پرورش شهید دکتر یوسف پور به انجام رسید. به این منظور تعداد 250 قطعه مولد ماده با وزن متوسط 23/74 گرم در حوضچه نگهداری شدند. ماهیانه تعداد 50 مولد ماده از حوضچه بطور تصادفی انتخاب و پس از توزین و اندازه گیری طول، وزن، وزن گناد و کبد مولدین ماده، میزان شاخص کبدی و گنادی مولدین تعیین گردید. در هر ماه از سه مولد نمونه بافت تخمدان تهیه گردید.از هر نمونه تخمدان از سه ناحیه جلو، وسط وعقب نمونه تهیه شد. نتایج نشان داد که در ماه های اولیه رسیدگی جنسی (آذر ماه) درصد فراوانی تخمک های مرحله یک و دو به نسبت تخمک های سه و چهار در ناحیه جلو بیشتر از ماه فروردین است. در تمامی ماه ها در هر سه ناحیه جلو، وسط و عقب تخمک های مرحله سه و چهار مشاهده می شد. فراوانی تخمک های مرحله چهار با افزایش مرحله رسیدگی جنسی (فروردین) در ناحیه جلو تخمدان بیشتر از دو ناحیه دیگر بود.
کلیدواژه رسیدگی جنسی، ماهی طلایی، تخمدان، شاخص های رسیدگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, باشگاه پژوهشگران و نخبگان, ایران, جهاد کشاورزی میرزاکوچک خان, مرکز آموزش, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved