>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عوامل موثر بر بهبود اثربخشی رهبری مدیران در دانشکده های پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی  
   
نویسنده سلیمی مهتاب ,آراسته حمیدرضا ,کیامنش علیرضا ,جعفری پریوش
منبع journal of research development in nursing and midwifery - 1393 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:68 -76
چکیده    زمینه و هدف: تحول موفقیت آمیز، نیازمند آماده سازی موفقیت آمیز است و دانشگاه باید بتواند از طریق برنامه ریزی قدرت، اعتبار، شایستگی و ضرورت وجودی خود را حفظ کند. فرهنگ سازمانی، یک متغیر مستقل در مطالعات سازمانی و فرآیند برنامه ریزی محسوب می‌شود. فرهنگ سازمانی دانشکده‌های پرستاری بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی و رهبری می‌تواند در توانمند سازی دانشجویان پرستاری موثر باشد. بر همین اساس این مطالعه به ارزیابی مولفه‌های فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی اعضای هیات علمی و اثربخشی رهبری در دانشکده‌ های پرستاری پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی بر روی 184 نفر از اعضای هیات علمی پرستاری تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391 با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای صورت گرفت. برای ارزیابی فرهنگ سازمانی از پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (2006) و جهت ارزیابی رضایت شغلی از مقیاس رضایت شغلی اسپکتر JSS (1997) و برای ارزیابی اثربخشی رهبری، پرسشنامه رهبری تحقق یافته، بکار برده ‌شد. در تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی، ساختار عاملی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مولفه‌های مورد بررسی در پرسشنامه فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و اثر بخشی رهبری از قدرت تبیین کنندگی بالایی برخوردار بوده و باتوجه به تحلیل‌ عاملی تاییدی و شاخص های برازندگی بدست آمده، این پرسشنامه برای سنجش فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی اعضای هیات علمی و اثر بخشی رهبری از توان بالایی برخوردار است. نتیجه گیری: می توان از نتایج این تحقیق برای آموزش مدیران، جهت ارتقای اثربخشی رهبری آن ها استفاده کرد.
کلیدواژه فرهنگ سازمانی ,رضایت شغلی ,اثر بخشی رهبری ,برنامه ریزی ,پرستاری ,Organizational Culture ,Job Satisfaction ,Leadership Effectiveness ,Planning ,Nursing
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، مربی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشیار مدیریت آموزش عالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, استاد روش های تحقیق و ارزشیابی، گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved