>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر طب فشاری بر طول مدت زایمان زنان نخست زا  
   
نویسنده قبادی خدیجه ,ترک زهرانی شهناز ,حشمت رضا ,شاکری نزهت
منبع journal of research development in nursing and midwifery - 1393 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:1 -7
چکیده    زمینه و هدف: طول مدت زایمان از عوامل موثر بر نتایج حاملگی و عوارض مادری و جنینی است و گاهی به دلیل طولانی شدن، نیازمند مداخلات طبی و جراحی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طب فشاری برطول مدت زایمان زنان نخست زای ترم انجام گردید. روش بررسی: این کارآزمایی روی 150 زن باردار ترم مراجعه کننده به بیمارستان دزیانی گرگان، در سه گروه طب فشاری توسط پژوهشگر، طب فشاری توسط مادر و مراقبت روتین انجام شد. درگروه های مداخله علاوه بر مراقبت روتین، روزانه 20 دقیقه فشار به مدت 5-1 جلسه به ترتیب توسط پژوهشگر و مادر و در گروه کنترل، فقط مراقبت روتین انجام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-17 و آزمون های آماری آنالیز واریانس و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند (05/0(P < . یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین طول مدت مرحله اول زایمان در گروه طب فشاری توسط پژوهشگر 27/102±78/269 دقیقه، نسبت به گروه طب فشاری توسط مادر 83/115± 72/302 دقیقه و گروه کنترل63/140±92/345 دقیقه کوتاهتر، اما از نظر آماری تفاوت معنی دار ندارد. طول مرحله دوم زایمان نیز در سه گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. نتیجه گیری: طب فشاری روشی ساده، آسان، در دسترس و بدون عارضه است، ولی بر طول مدت زایمان تاثیری ندارد.
کلیدواژه طب فشاری ,نخست زا ,طول مدت زایمان ,Acupressure ,Primiparous ,Duration of Labor
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گلستان, کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، تهران, ایران, متخصص طب سوزنی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دکتری آمار زیستی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved