>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Research Development In Nursing And Midwifery   
سال:1392 - دوره:10 - شماره:1


  tick  آگاهی زنان باردار از معایب سزارین و ارتباط آن با برخی متغیرها در سال 1388 - صفحه:84-91

  tick  آگاهی، عملکرد و تهدید درک شده نسبت به سرطان پستان در زنان شهرگرگان - صفحه:25-32

  tick  اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان نوجوان - صفحه:17-24

  tick  ارتباط عفونت ادراری درمان شده با عوارض مادری و نوزادی در زنان باردار شهرستان اردبیل - صفحه:43-51

  tick  بروز دلیریوم و عوامل مرتبط قبل از عمل جراحی قلب باز - صفحه:33-42

  tick  تاثیر طول مدت تزریق زیر جلدی انوکساپارین سدیم بر شدت درد و اندازه کبودی محل تزریق - صفحه:10-16

  tick  تاثیرتحریک شنوایی سازمان یافته با صدای پرستار بر طول مدت کما در بیماران ضربه مغزی - صفحه:1-9

  tick  خود درمانی در زنان باردار - صفحه:92-98

  tick  دیدگاه پرستاران اورژانس نسبت به علل عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی - صفحه:61-68

  tick  مقایسه کیفیت خواب دوره نفاس مادران در دو روش زایمان طبیعی و سزارین - صفحه:69-76

  tick  وضعیت سلامت روان زنان 15 سال و بالاتر در جمعیت شهری گرگان و برخی عوامل مرتبط با آن - صفحه:77-83

  tick  وضعیت عملکرد بررسی سلامت بیماران بستری در بیمارستان ها توسط پرستاران شاغل در تهران - صفحه:52-60
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved