>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:1


  tick  اثر سطح- مقطع تابش فراصدای متمرکز پر- شدت (هایفو) بر توزیع حرارتی بافت هدف - صفحه:1-9

  tick  امکان‌سنجی شناسایی خودکار گوشه‌‌های اصلی دستگاه شور با استفاده از ویژگی‌های شنیداری موسیقایی - صفحه:18-27

  tick  انتشار امواج صدا با بسامدهای مختلف در خلیج‌فارس (یادداشت فنی) - صفحه:105-113

  tick  بازشناختی چندترازی درد جهت واکافت صدای گریه نوزاد با به کارگیری ویژگی‌های بُعد شکستال و رگرسیون منطقی با طبقه‌بند بیشینه محتمل - صفحه:78-90

  tick  بررسی نواقص در هدایت حرارتی و طیف فونونی گرافن - صفحه:40-47

  tick  بررسی ویژگی‌های فونونی و ترمودینامیکی تلورایدجیوه در فاز بلندروی با استفاده از شیوۀ شبه‌پتانسیل - صفحه:70-77

  tick  تحلیل ترابرد فونونی در پرووسکیت‌های (X=Cl, Br) Cscax3 با استفاده از روش نظریه تابعی چگالی - صفحه:10-17

  tick  تعیین مولفه‌های بهینه امواج فراآوایی بر روند اسپرم‌زایی بیضه موش نوزاد - صفحه:48-54

  tick  تولید انرژی برقی از امواج صوتی با استفاده از نانومولد تریبوبرقی - صفحه:100-104

  tick  طبقه‌بندی ویژگی های گفتار مقاوم به نوفه در سامانه تعیین هویت گوینده - صفحه:28-39

  tick  مقایسه تجربی افت تراگسیل صدا در فوم‌های آلومینیوم خالص و کامپوزیت آلومینیوم با 3 درصد وزنی نانولوله کربنی و نانوصفحه گرافنی - صفحه:91-99

  tick  پیاده‌سازی و ارزیابی قیاس صوتی کرل به‌منظور پیش‌بینی نوفه دوردست برای یک هندسه مربعی - صفحه:55-69
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved