>
Fa   |   Ar   |   En
   سواد فناورانه دانش‌آموزان و دبیران: تحلیلی بر تفاوت دو نسل  
   
نویسنده سراجی فرهاد ,خاوری سمیه
منبع پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر - 1395 - دوره : 5 - شماره : 9 - صفحه:31 -52
چکیده    هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت سواد فناورانه دانش آموزان دوره دوم متوسطه با دبیران آن‌ها در آموزش و پرورش شهر همدان است که این تفاوت از منظر تفاوت نسلی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد و از بین تعداد 878 نفر دبیر زن و 12526 نفر دانش آموز دختر متوسطه دوره دوم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی، 265 دبیر و 373 دانش آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته مربوط به سواد فناورانه بوده است که با توجه به استانداردهای سواد فناورانه انجمن بین المللی فناوری آموزشی تهیه شده اند. روایی این پرسشنامه ها از طریق اعمال نظرات اصلاحی هفت نفر از صاحب‌نظران و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ به‌ترتیب برای پرسشنامه دبیران و دانش آموزان 92/0 و 89/0 محاسبه شد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، آزمون خی دو، یو من ویتنی و آزمون رتبه ای فریدمن نشان داد؛ بین سواد فناورانه دانش آموزان متوسطه و دبیران آن‌ها فاصله وجود دارد. همچنین درک دانش‌آموزان و دبیران از مولفه های پنجگانه سواد فناورانه به‌ترتیب فهم ارتباط فناوری و جامعه و فهم طراحی فناوری با بالاترین میانگین رتبه دارای اولویت اول تا دوم است. کم‌ترین بعد در دانش‌آموزان و دبیران آن‌ها مربوط به کسب توانایی های جهان فناورانه است. دبیران و دانش آموزان به‌عنوان دو نسل متفاوت از لحاظ سواد فناورانه و درک مولفه های آن با هم تفاوت دارند و این تفاوت با توجه به نظریه نابرابری دیجیتالی کاوسنی (2006) نشانه تفاوت نسلی است.
کلیدواژه سواد فناورانه، دبیران، دانش‌آموزان متوسطه، فاصله نسلی، آموزش فناوری
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
   Teachers and students’ technological literacy: the analyzes of two generation differences  
   
Authors seraji farhad ,khavari somayeh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved