>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل تربیتی موثر، بر جامعه‌پذیری فرزندان بر اساس روش تحلیل مضمون (مطالعه موردی دو گروه از مادران آسیب‌دیده شهر اصفهان)  
   
نویسنده ربانی خوارسگانی علی ,مومنی راد فهیمه
منبع پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر - 1395 - دوره : 5 - شماره : 8 - صفحه:47 -67
چکیده    هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کیفی عوامل تربیتی موثر در میزان جامعه‌پذیری کودکان است. جامعه آماری، مادران آسیب‌پذیر 25 تا 40 ساله را در بر می گیرد که حداقل دارای یک فرزند 6 تا 12 ساله هستند. 15 نفر از این مادران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق کیفی بوده و به‌منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استفاده شد. رویکرد نظری مورد استفاده در این مقاله بر پایه نوع خانواده ها، جامعه پذیری و زنان آسیب ‌پذیر می‌باشد. زنان آسیب‌پذیر انتخاب‌شده زنان معتاد و  زنان همسر معتاد هستند. برای بررسی عوامل تربیتی موثر بر جامعه‌پذیری لازم بود در ابتدا مدل تربیتی خانواده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت عوامل تربیتی موثر به‌صورت سه عامل نگرش‌ها و باورها، همدلی و وابستگی دسته‌بندی شد و میزان جامعه‌پذیری کودکان در خانواده با توجه به این عوامل بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که اکثر این فرزندان به‌دلیل عدم وجود امنیت روانی در خانواده‌هایشان و همچنین طرد شدن از طرف جامعه، جامعه‌پذیری مناسبی ندارند؛ ولی در صورت ایجاد بستر مناسب و رفع مشکلات می‌توانند عضو موثری در جامعه باشند.
کلیدواژه جامعه‌پذیری، زنان آسیب‌پذیر، سبک فرزندپروری، خانواده
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده اهل‌البیت (ع), ایران
پست الکترونیکی momenirad.f@gmail.com
 
   Evaluation of Educational factors affecting the socialization of children based on content analysis(The Study two groups of mothers affected in Isfahan)  
   
Authors rabbani ali ,momenirad fahimeh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved