>
Fa   |   Ar   |   En
   پرسه‌زنان هراز: علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل  
   
نویسنده خانی هنجنی نجمه ,الوندی هومن ,باقی نصر آبادی علی
منبع پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر - 1396 - دوره : 6 - شماره : 11 - صفحه:51 -74
چکیده    گرایش جوانان به حضوری متفاوت در خیابان هراز و مصرف دلخواه از آن سبب شده است؛ تا این خیابان به‌عنوان بخشی از زندگیِ روزمره شهری، به مکانی برای پرسه‌زنی جوانان تبدیل شود. لذا این پژوهش با هدف بررسی علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل انجام شده است. رویکرد این پژوهش کیفی است؛ و از روش مصاحبه و مشاهده جهت گردآوری اطلاعات بهره برده ایم. جامعه مورد بررسی پژوهش 35 نفر از پرسه زنان و 10 نفر از فروشندگان می باشند. به‌طورکلی یافته‌های این تحقیق نشان داد که اکثر پرسه زنان، جوانانِ غیربومی (دانشجویان) می باشند و علت اصلی حضورشان در خیابان هراز برای پرسه‌زدن، تنها گذران فراغت می باشد.     پرسه‌زنان هراز با هدف اعتراض به تمایزات و خارج کردن این خیابان پر زرق و برق از سلطه ثروتمندان به این خیابان نیامده اند؛ بلکه به سبب پذیرشِ پرسه زنی در این خیابان (توسط مردم) به‌عنوان تفریح جوانان، بی‌هزینه بودن، آشنایی و مصاحبت با جنس مخالف، یافتن دوستان جدید، آگاهی از آخرین مدها و قیمت ها به این خیابان پا گذاشته اند؛ اما با پرسه‌زدن های پی‌درپی، باعث شدند ماهیت این مکان را که به نظر باید در انحصار طبقه خاصی (ثروتمندان) باشد؛ دگرگون شود. آنها بدون توجه به آنچه برایشان در نظر گرفته شده مصرف دلخواه خود را از هراز دارند. اگرچه به‌واسطه پرسه‌های مکرر در این خیابان خود را ملزم می دانند سبک پوشش و آرایش خود را با مکان (بالاشهر) هماهنگ کنند و سبب تمایززدایی شوند.
کلیدواژه رفتار فرهنگی، دیالکتیک، تمایز و تمایززدایی، پرسه‌زن
آدرس دانشگاه سبز آمل, ایران, پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع), ایران, پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع), گروه مدیریت, ایران
 
   Reasons for tendency of young people to hanging round in Haraz Street in Amol city  
   
Authors Baqi Nasrabadi Ali ,Khani hanjani Najme ,alvandi homan
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved