>
Fa   |   Ar   |   En
   زنان و مهاجرت به شهر همدان، تعیین‌کننده‌ها و پیامدهای آن  
   
نویسنده اسماعیلی نصیبه ,محمودیان حسین
منبع پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر - 1396 - دوره : 6 - شماره : 10 - صفحه:61 -83
چکیده    زنان در فرایند مهاجرت یک عامل تعیین‌کننده محسوب می‌شوند که می‌توانند در تمامی مراحل مهاجرت نقش تاثیرگذاری را ایفا نمایند. امروزه، زنان به‌عنوان کارگزاران مستقل، حامیان و برنامه‎ریزان خانواده مهاجرت می‎کنند. این تحقیق به بررسی نقش زنان در فرایند مهاجرت به شهر همدان و عوامل موثر بر آن می‎پردازد. روش تحقیق این مطالعه از نوع پیمایش می‌باشد و داده‌های بررسی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با افراد نمونه گردآوری‌شده است. شیوه نمونه‌گیری این مطالعه، نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی سیستماتیک می‌باشد. بررسی روابط دو متغیری و آزمون فرضیات تحقیق نیز نشان داد که از مجموع 5 فرضیه مطرح شده تنها یک فرضیه ردّ شد. علاوه بر این، نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد چهار متغیر تحصیلات زنان، سن هنگام مهاجرت، میزان استقلال زنان قبل از مهاجرت و سال ورود به شهر همدان از سطح معناداری لازم برخوردار بوده و در مدل باقی ماندند. این چهار متغیر حدود 32 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده‌اند. داده‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که به تدریج ساختار تصمیم‌گیری درباره مهاجرت از مردان به زنان تسری پیدا کرده است و در نتیجه زنان با گذشت زمان و افزایش منزلت اجتماعی خود، نقش مهم‌تری را در این فرآیند به عهده دارند.
کلیدواژه مهاجرت، نقش زنان، استقلال زنان، ساختار قدرت، رگرسیون لوجستیک
آدرس دانشگاه تهران, گروه جمعیت‌شناسی, ایران
 
   Determinants in the women’s migration to Hamedan  
   
Authors Mahmoudian Hossein ,esmaeli nasibe
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved