>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات ساختار رسوبی بستر ناشی از فعالیت های صیادی به روش صید ترال در منطقه صیادی بحرکان (خلیج فارس)  
   
نویسنده شیرمحمدی مهرناز ,دوست شناس بابک ,دهقان مدیسه سیمین ,سواری احمد ,سخایی نسرین
منبع زيست شناسي دريا - 1391 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:21 -32
چکیده    این مطالعه به منظور بررسی تغییرات خصوصیات بستر بر اثر ترال‌کشی در منطقه بحرکان انجام گردید. نمونه‌برداری از رسوبات طی دو نوبت به صورت قبل از شروع فعالیت شناورهای صیادی و دو هفته بعد از توقف ترال کشی شناورها در سال 1389 در منطقه صیادی بحرکان (شمال غربی خلیج فارس) انجام شد. به این منظور 18 ایستگاه در دو عمق 6 و 10 متر تعیین گردید. نمونه‌های رسوب به وسیله گرب van veen با سطح مقطع 025/0 متر مربع جمع‌آوری شدند. مقدار درصد سیلت و رس در اعماق 6 و 10 متر به ترتیب 40/92 تا 40/98 و 08/89 تا 84/98 درصد نشان داد که در هر دو عمق بعد از ترال‌کشی افزایش معنی‌داری یافته است (05/0>p). همچنین مقدار درصد مواد آلی کل در اعماق 6 و 10 متر به ترتیب 75/19 تا 41/28 و 29/19 تا 95/27 درصد تخمین زده شد که در هر دو عمق بعد از ترال کشی افزایش معنی داری پیدا نمود (05/0>p). میزان کربن آلی در اعماق 6 و 10 متر به ترتیب 90/4 تا 18/12 و 70/4 تا 68/12 میلی‌گرم در لیتر ثبت شد که در هر دو عمق متناسب با مواد آلی بعد از ترال‌کشی افزایش معنی‌داری یافت (05/0>p). همچنین مقدار مواد آلی با کربن آلی و درصد سیلت و رس همبستگی مثبت و معنی‌داری داشت (05/0>p). نتایج نشان داد که شدت اثر ترال‌کشی بر روی خصوصیات بستر، بین هر دو عمق اختلاف چندانی نداشت.
کلیدواژه صید ترال، رسوب، دانه بندی، بحرکان، خلیج فارس.
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, گروه زیست شناسی دریا, ایران, مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, گروه زیست شناسی دریا, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, گروه زیست شناسی دریا, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved