>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سنگسر کاکان (Pomadasys Kaakan) به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان  
   
نویسنده آژیر محمد تقی ,ولی نسب تورج ,جمالزاده حمید رضا
منبع زيست شناسي دريا - 1391 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:63 -75
چکیده    در این بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سنگسر کاکان (pomadasys kaakan) در دریای عمان محدوده سواحل سیستان و بلوچستان از شهریور 1382 تا مهر ماه 1383 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق 756 قطعه ماهی کالبد شکافی شده که از این تعداد 318 قطعه ماده بود. نمونه برداری به صورت روزانه و از صید تجاری توسط شناور قایق انجام پذیرفت. براساس فراوانی مراحل جنسی پیشرفته یک دوره تخم ریزی طولانی در طول سال (به استثنای آذر ماه) بدست آمد که با استفاده از شاخص گنادی (gsi) دو اوج تخم ریزی شامل یک پیک قوی در فروردین و پیک ضعیفی در شهریور ماه همراه بدست آمد. بر این اساس بهترین زمان صید این گونه در تمامی فصول سال به استثنای اسفند و فروردین ماه می تواند در نظر گرفته شود. مقایسه شاخص کبدی (hsi) و ضریب چاقی (kf) با اوج تخم ریزی رابطه عکس را نشان داد. بر اساس میانگین طول بلوغ جنسی (سانتی‏متر 44 = lm50%) و ضرورت صید ماهی بزرگ تر از طول 44 سانتی متر، اندازه چشمه استاندارد برای این گونه 6/149 میلی متر محاسبه گردید. در بررسی محتویات معده، گروه ماهیان با 35 درصد پس از گروه سخت پوستان و از بین ماهی ها، ماهی یال اسبی (trichiurus lepturus) با 52 درصد بیش ترین میزان فراوانی کل را تشکیل داد. طول بی نهایت (l∞ )، پارامترهای مرگ و میر کل (z)، مرگ ومیر صیادی (f)، مرگ ومیر طبیعی (m)، ضریب رشد سالانه (k) و t0 ( سن در طول صفر) به ترتیب 5/63، 38/1، 67/0، 71/0، 35/ 0و 21/0 برای این گونه محاسبه شد. همچنین رابطه طول و وزن ماهی سنگسر کاکان محاسبه و مقادیر a، b و r (ضریب هبستگی) به ترتیب 0169/0، 9821/2 و 97/0 بدست آمد.
کلیدواژه ماهی سنگسر کاکان، تخم ریزی، فصل صید، مرگ و میر، دریای عمان، Pomadasys Kaakan
آدرس مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور, ایران, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, بخش ارزیابی ذخایر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, گروه بیولوژی دریا, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved