>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:23


  tick  بررسی اثر کادمیوم بر نرخ جذب و فیلتراسیون صدف Mytilaster Lineatus و میگوی Palaemon Elegans دریای خزر به روش مزوکوزم (Mesocosme) - صفحه:49-60

  tick  بررسی ترکیب غذایی و اثر فصل، جنسیت، بلوغ و طول بر شاخص گاستروسوماتیک سارم دهان بزرگ (Scomberoides Commersonnianus) در شمال غربی خلیج فارس (استان خوزستان) - صفحه:69-80

  tick  بررسی شاخص های بوم شناختی و زیستی ماکروبنتوزهای ناحیه مصبی رودخانه‌ شیرود منتهی به دریای خزر - صفحه:81-96

  tick  بررسی مقایسه‌ای برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) در اندازه‌های مختلف - صفحه:39-48

  tick  جداسازی و شناسایی فنوتیپی ویبریو آلجینولیتیکوس (Vibrio Alginolyticus) به صورت همزیست از اسفنج‌های خلیج فارس بوسیله کیت Api 20ne - صفحه:61-68

  tick  در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز Leptodius Exaratus تولید مثل در خرچنگ - صفحه:13-26

  tick  مطالعه هیستولوژیک پوست 7 گونه از خیارهای دریایی سواحل خلیج فارس (استان هرمزگان) - صفحه:27-38

  tick  پارامترهای رشد و مرگ و میر میگوی سفید (Metapenaeus Affinis – H. Milne Edwards, 1837) در سواحل غربی استان خوزستان - صفحه:1-12
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved