>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:22


  tick  اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کانولابه جای آرد ماهی بر رشد و لاشه بچه‌ماهیان سفید (Rutilus Frisii Kutum) - صفحه:75-83

  tick  برآورد توده زنده ماهی کوتر ساده

  tick  بررسی اثر مهاری (Staphylococcus Equorum) بر رشد (Aeromonas Dhakensis) جداشده از روده ماهی سیم دریای خزر (Abramis Brama Orientalis) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:9-24

  tick  بررسی تاثیر شوری و درجه حرارت بر تغییر شکل بدن ماهی گورخری (Aphanius Sophiae)با استفاده از روش ریخت ‌سنجی هندسی - صفحه:25-34

  tick  بررسی تاثیر غلظت تحت کشنده سم بوتاکلر بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و بافت کبدبچه تا س ماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:1-9

  tick  بررسی تراکم سلولی و میزان کلروفیل ریزجلبک Nannochloropsis Oculata در شوری و محیط کشت های مختلف - صفحه:67-74

  tick  بررسی فعالیت ضد باکتریایی جدایه‌های حاصل از ماهی هامور معمولی (Epinepheluscoioides) در بندر دیلم استان بوشهر - صفحه:55-66

  tick  بررسی میزان فلزات سنگین(مس، کادمیوم، سرب)در برخی اندام‌های ماهیان سفید (Rutiluskutum) و کلمه (Rutilusrutilus) در سواحل جنوب‌شرقی دریای خزر - صفحه:45-55
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved