>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه کارکردهای منابع انسانی عملکرد بالا و عملکرد نوآوری با میانجی گری ظرفیت جذب دانش  
   
نویسنده کوشکی جهرمی علیرضا ,احسانی برون علی ,صادقی رضا ,پیروی فر زهرا
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:53 -72
چکیده    پژوهش جاری با هدف آزمون نقش میانجی گری ظرفیت جذب دانش به‌عنوان دو مکانیزم تشخیص و انتقال جریان دانش بیرونی بر دستیابی نوآوری در رابطه میان کارکردهای منابع انسانی عملکرد بالا و عملکرد نوآوری در سازمان‌های فناوری بالا می‌باشد. بدین جهت فرض بر این گردید که کارکردهای منابع انسانی عملکرد بالا تاثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری از طریق دو مولفه ظرفیت جذب دانش_ظرفیت جذب ادراک شده و ظرفیت جذب بالقوه_ دارد. پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش پژوهش توصیفی_همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده و ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و به منظور بررسی فرضیه فوق نمونه ای مشتمل بر تعداد 91 نمونه از میان سازمان‌های دارای فناوری بالا شامل سازمان‌های تولید دارو، فرآوردهای بیوفناوری پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند، یافته های پژوهش رابطه معنادار میان کارکردهای منابع انسانی عملکرد بالا و همچنین ظرفیت جذب دانش با عملکرد نوآوری را نشان داده و همچنین نقش تعدیل کننده ظرفیت جذب دانش در ارتباط با کارکردهای منابع انسانی عملکرد بالا و عملکرد نوآوری نیز تائید گردید و در خاتمه محدودیت ها و پیشنهاداتی جهت پژوهشگران آتی ارائه گردیده است.
کلیدواژه عملکرد بالاکارکردهای منابع انسانی، ظرفیت جذب دانش، عملکرد نوآوری، سازمان های فناوری بالا
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved