>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتقای دانش نظامی نیروی انسانی با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و نحوه‌ اعمال مدیریت آموزشی  
   
نویسنده شکوهی حسین
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:137 -166
چکیده    این تحقیق با هدف بررسی تاثیر روش‌های نوین آموزشی و نحوه‌ اعمال مدیریت آموزشی در ارتقای دانش نظامی کارکنان نظامی آجا انجام شده است. ازآنجاکه نتایج حاصل از این تحقیق را می‌توان به‌عنوان راه‌کارهای اجرایی و عملی برای رسیدن به روش‌های نوین و مدیریت در امر آموزش در مراکز آموزشی نزاجا و آجا به‌کار گرفت، نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی توسعه‌ای و از حیث ماهیت و روش، تجربی به شمار می‌رود. در این مقاله از دو جامعه‌ آماری خبرگی و کلی استفاده و متناسب با هر جامعه‌آماری، نمونه‌هایی انتخاب شده است. با توجه به حجم کم جامعه‌ خبرگی، نمونه‌گیری از آن به روش تمام شمار و با توجه به محدودیت زمان و هزینه، مرکز آموزش جوادالائمه (ع) نزاجا که امکان اجرای تحقیق در آن وجود دارد انتخاب گردیده و یکی از گردان‌های این مرکز شامل دو گروهان انتخاب و داده‌های آماری با انجام آزمون‌های مناسب جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل روی آن‌ها انجام شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه، مشاهده و آزمون استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اصلی و نهایی تحقیق، دانش نظامی نیروی انسانی در قالب طرح دو عاملی کاملاً تصادفی به آزمون گذاشته شد و نمرات کسب شده به‌عنوان داده‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل داده‌های آماری این تحقیق علاوه بر استفاده از مباحث آمار توصیفی از قبیل میانگین و برخی نمودارهای آماری، از روش آمار استنباطی تحلیل واریانس، در ادامه از آزمون‌های چند دامنه‌ای دانکن، توکی و نیومن کولز استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد استفاده از روش آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و روش مدیریتی فراگیر در کنار یکدیگر نسبت به ترکیب سایر روش‌ها تاثیر بیشتری بر ارتقای دانش نظامی نیروی انسانی داشته‌ است.
کلیدواژه آموزش، دانش نظامی، روش های نوین آموزشی، روش های مدیریت آموزشی
آدرس دانشکده فرماندهی و ستاد آجا, ایران
پست الکترونیکی hossein40_shokohi@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved