>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی مدیریت مالی راهبردی با نگرش اسلامی  
   
نویسنده چهاردولی عباس ,ابراهیمی ابراهیم
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:95 -118
چکیده    مدیریت مالی راهبردی، به‌کارگیری ابزارها و فنون مالی برای تصمیمات راهبردی در جهت کمک به دستیابی به اهداف تصمیم‌گیرنده است. روند تکنیک‌های مدیریت مالی راهبردی در دهه‌های اخیر نشان از ضعف‌هایی همچون عدم توجه به مفاهیم اسلامی در تصمیم‌گیری دارد. در ایران که حکومت آن مبتنی بر مبانی قرآنی و اسلامی است، بهره‌گیری از مکاتب و ابزارهایی که صرفاً به نفع سرمایه‌دار و به ضرر برخی دیگر باشد، نمی‌تواند موفقیتی را به همراه داشته باشد؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان مبانی مدیریت مالی راهبردی را به‌گونه‌ای طراحی نمود که ضمن بهره‌گیری از مهم‌ترین متغیرهای موثر در تصمیم‌گیری، با مبانی اسلامی سازگار و در جهت نخست قرب الهی و سپس خلق ارزش برای ذینفعان باشد.در این تحقیق تلاش شد با توجه به مبانی نظام مالی و اقتصاد اسلامی، چارچوبی برای مدیریت مالی راهبردی مبتنی بر نگرش اسلامی ارائه گردد. لذا عوامل کلیدی مدیریت مالی راهبردی اسلامی از ادبیات استخراج و از طریق پرسشنامه به نظرسنجی خبرگان گذاشته شد. پس از توزیع پرسشنامه، داده‌های آن جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های آماری همچون t یک نمونه‌ای، عوامل مورد اجماع خبرگان شناسایی گردید و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری، نتایج در قالب یک الگو ارائه گردید.
کلیدواژه خرد،شاخص های خردمندی، مدیران راهبردی، مدیریت مالی راهبردی، نظام مالی اسلامی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved