>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل تطبیقی مبانی دانش در اسلام و غرب  
   
نویسنده تاج آبادی حسین
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:115 -136
چکیده    هدف از اکتساب دانش و مدیریت دانش، در دیدگاه غربی، کسب مزیت رقابتی است. ‌اما در دیدگاه اسلام هدف از کسب دانش، وصول به قرب الهی و کمال است. پژوهش حاضر به بررسی اختلاف میان این دو دیدگاه در دو محور: اهمیت دانش و تعریف دانش می پردازد. بدین منظور به روش تحلیل محتوای کیفی، وروش استنباطی ، تعداد 1200 روایت و 100 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مولفه‌های مربوط در دو محور «اهمیت دانش» و «تعریف مدیریت دانش» در دیدگاه اسلام مشخص گردید و با معیارهای مطرح در ادبیات غربی مقایسه شد. نتایج نشان می دهند، دانش در غرب از طریق بکارگیری در محیط بالغ می شوند و به صورت تخصصی و مهارتی رایج می گردند و در مواردی نه چندان کم جهل مرکب نقش علم را به عهده می گیرد. اما در رویکرد اسلامی از دانش به عنوان نور و حقیقت اصیل تعبیر شده است که با هبه به شخص موجب هدایت او می شود. به همین دلیل اکتساب دانش در اسلام درحد وظیفه و عبادت مطرح گردیده است.
کلیدواژه مدیریت، اهمیت دانش، تعریف دانش، اسلام، غرب
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
پست الکترونیکی ht171819@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved