>
Fa   |   Ar   |   En
   آینده‌پژوهی مدیریت دانش: کنکاشی در حوزه مدیریت دانش آینده با رویکرد ترکیبی تحلیل محتوا و پانل دلفی  
   
نویسنده اخوان پیمان ,نبی زاده معصومه ,قربانی سعید
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:95 -114
چکیده    امروزه دانش و مدیریت صحیح بر سرمایه‌های دانشی از الزامات بقا در دنیای پیچیده امروزی به شمار می‌روند. سازمان‌ها دریافته اند که برای باقی ماندن در عرصه رقابت و دستیابی به برتری‌های بلندمدت، ناچار به استفاده از نظام‌های مدیریت دانش برای تحقق آینده مطلوب خود هستند. از طرفی، در شرایط متلاطم حاضر، آگاهی از روند حرکت مدیریت دانش در آینده نیز برای رسیدن به هدف مذکور ضروری به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر که شاید بتوان آن را از اولین مطالعات صورت گرفته در حوزه آینده پژوهی مدیریت دانش دانست، این هدف دنبال شده و از مطالعات صورت پذیرفته در زمینه آینده مدیریت دانش، مفاهیم مربوطه استخراج و جهتگیری احتمالی این حوزه در آینده مشخص شده است. با توجه به ماهیت تحقیق، روش‌های «تحلیل محتوا» و «پانل دلفی» به‌منظور آنالیز داده ها انتخاب گردیده‌اند. از تحلیل محتوا برای پی بردن به جهت‌گیری‌های این حوزه در آینده و از روش پانل دلفی برای اعتبارسنجی نتایج و همچنین تعیین آینده پیش روی مدیریت دانش استفاده شده است. حاصل کار دستیابی به مدلی است که روندهای احتمالی این نظام مدیریتی را در آینده نشان می دهد. نتایج کلی به‌دست‌آمده نشان‌دهنده تغییرات مثبت و رو به بهبود این حوزه بوده و حاکی از آن است که برای پی بردن به این تغییرات و جهت‌گیری ها باید به دنبال روند تغییرات عوامل درونی همانند جهت گیری آینده دانش سازمان ها و بیرونی همانند تغییرات محیطی در آینده بود.
کلیدواژه مدیریت دانش، آینده پژوهی، تحلیل محتوا، پانل دلفی
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
پست الکترونیکی sgh14@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved