>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل مدیریت عملکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده میرسپاسی ناصر ,ایران نژاد پاریزی مهدی ,ساری حسین ,ایزدی مجتبی
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:53 -76
چکیده    مدیریت عملکرد از مهم‌ترین پیشرفت‌های اخیر در مدیریت سازمان‌هاست که با هدف مدیریت، سنجش و بهبود عملکرد و ایجاد قابلیت برای پیشرفت کارکنان و سازمان جایگزین اصطلاح سنتی ارزیابی عملکرد شده است. طراحی مدل مدیریت عملکرد در سازمان رسانه‌ای و حاکمیتی صداوسیما از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. مقاله حاضر برگرفته از یک طرح پژوهشی با همین موضوع است. روش تحقیق موردی و زمینه‌ای با رویکرد اکتشافی و از نوع کاربردی و توسعه ای است. از ابزار پرسشنامه، روش نمونه‌گیری هدفمند و تعیین حجم نمونه 44 نفری از جامعه خبرگان برای جمع‌آوری اطلاعات و از روش‌های آمار استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بهره گرفته‌شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که ده بعد ارکان جهت ساز عملکرد، منابع، برنامه ریزی عملکرد، فرآیندهای پشتیبانی، فرآیندهای اصلی، تولیدات و محصولات رسانه ای، دستاوردها، پیامد، سنجش و ارزیابی و بازخورد به همراه 42 مولفه در طراحی مدل مدیریت عملکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موثرند. بر این اساس می بایست برای تحقق تولیدات اثربخش در هریک از حوزه های چهارگانه، در یک مجموعه اقدامات یکپارچه، ابتدا مبتنی بر ارکان جهت ساز عملکرد و منابع، اقدام به برنامه ریزی عملکرد نموده و پس از انجام اقدامات لازم در قالب فرآیندهای پشتیبانی و فرآیندهای اصلی، به سنجش اقدامات بپردازد؛ آنگاه نتایج را در سه سطح موردسنجش قرار دهد و نتایج حاصل از آن(در قالب بازخورد)، هر یک از ابعاد را به‌صورت اصلاح و بهبود و توسعه و یادگیری تحت تاثیر قرار دهد؛ تا بهبود و ارتقاء عملکرد مستمر حاصل شود.
کلیدواژه مدل، عملکرد، مدیریت عملکرد، سازمان صدا وسیما
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved