>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل سنجش سرمایه‌های فکری در سازمان‌های فناوری‌محور  
   
نویسنده زاهدی محمدرضا ,حسنوی رضا ,دهقان ده جمالی محمدحسن ,حاجی قاسمی رضا
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1394 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:31 -56
چکیده    در اقتصاد دانش‌محور امروزی، مدیریت سرمایه‌های فکری سازمان برای خلق ارزش، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. برای مدیریت صحیح این سرمایه‌ها بایستی بتوان آن‌ها را مورد سنجش قرار داد. علیرغم وجود مدل‌های عمومی متعدد برای سنجش سرمایه فکری، تاکنون مدلی که به سنجش این سرمایه‌ها در سازمان‌های فناوری‌محور – یعنی سازمان‌هایی که در بهره‌برداری از فرصت‌های کسب‌وکار خود متکی به مسائل فناورانه هستند بپردازد، ارائه نگردیده است. لذا در این مقاله تلاش گردید که با کمک ادبیات موضوع و همچنین انجام مصاحبه‌های خبرگی، ابعاد و مولفه‌های کلیدی سرمایه فکری سازمان‌های فناوری‌محور، احصاء گردیده و با برقراری ارتباط منطقی میان این ابعاد و مولفه‌ها، مدل اولیه‌ای پیشنهاد گردد. پس‌ازآن، این مدل از طریق پرسشنامه خبرگی و با استفاده از نظرات 40 خبره‌ آگاه به موضوع، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون‌های میانگین و دوجمله‌ای انجام‌گرفته بیانگر آن است که این مدل از نظر خبرگان مورد تایید می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که سرمایه فکری سازمان‌های فناوری‌محور از سه سرمایه‌ انسانی، ساختاری و اجتماعی تشکیل می‌گردد؛ سرمایه‌هایی که خودشان در مجموع از 8 بعد و 22 مولفه تشکیل شده‌اند. مدل ارائه شده در این تحقیق می‌تواند به عنوان مبنایی برای سنجش سرمایه‌ فکری در سازمان‌های فناوری‌محور، مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه سرمایه‌ فکری، سنجش سرمایه‌ فکری، سازمان‌های فناوری‌محور
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved