>
Fa   |   Ar   |   En
   مبانی و کارکرد ارتباطات دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با رویکرد جهانی)  
   
نویسنده نصراله زاده محمئجواد ,جمشیدیان هادی
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1390 - شماره : 5 - صفحه:161 -189
  
کلیدواژه ارتباطات دینی ,جهانی شدن ,مقام معظم رهبری ,عزت ,حکمت و مصلحت ,دیپلماسی عمومی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی h.ja,shidian@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved