>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی و انعطاف پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط  
   
نویسنده مظلومی نادر ,جبارزاده کرباسی بهرام
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:213 -241
چکیده    به اعتقاد بسیاری، برنامه‌ریزی و اجرای موفق نیازمند مشارکت همه سطوح سازمان دارد و بدون همفکری و اتحاد مشترک، رسیدن به اهداف با چالش های متعددی همراه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با تمرکز بر نقش نیروی انسانی در برنامه ریزی و اجرای استراتژی به دنبال بررسی اثر برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی و انعطاف پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط است. نمونه آماری این پژوهش 171 نفر از کارکنان و مدیران شاغل در شرکت‌های مستقر در نواحی صنعتی کرمان است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و پایایی کل پرسشنامه 949/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آموس استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری استراتژیک، تعهد نیروی انسانی و اجرای استراتژی دارد، ولی اثر معکوس بر رفتار سیاسی دارد. نتیجه دیگر این مطالعه این است که تعهد نیروی انسانی می تواند باعث اجرای موفق استراتژی شود، اما نتایج نشان داد که رفتار سیاسی و انعطاف پذیری استراتژیک اثر معناداری بر اجرای استراتژی ندارند.
کلیدواژه برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک، رفتار سیاسی، تعهد نیروی انسانی، اجرای استراتژی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
پست الکترونیکی b.jabbarzadehkarbasi@atu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved