>
Fa   |   Ar   |   En
   مفهوم سازی رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی با رویکرد بومی  
   
نویسنده فتحی لیواری رقیه ,حمیدی زاده علی ,صنوبر ناصر ,زارعی متین حسن
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:157 -180
چکیده    در دنیای امروز سازمان ها مهم ترین بخش حیاتی جامعه به شمار می آیند. تحقق خواسته ها و اهداف سازمانی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تعهد، عدالت و اعتماد سازمانی، فرهنگ اخلاقی و رفتار اخلاقی در سازمان است. برای پیاده کردن اخلاق در سازمان های دولتی نیز به رهبران و مدیرانی نیاز هست که خود با این مقوله آشنا و مانوس باشند و همچنین نمونه بارز اجرای رفتارهای اخلاقی باشند. پژوهش حاضر رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی را با هدف مفهوم سازی آن بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه           نیمه ساختار یافته به کار گرفته شده است. با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 نفر از خبرگان و اساتید مدیریت صاحب نظر در این زمینه انتخاب و با آن ها مصاحبه صورت پذیرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم استفاده گردیده و بر اساس نتایج، مفهوم سازی صورت گرفته است. رهبری اخلاقی شامل دو بعد شخصی و زمینه ای است. بعد شخصی شامل ویژگی های شخصیتی، رفتاری و معنوی بوده و بعد زمینه ای شامل ویژگی های مدیریتی و اجتماعی می باشد.
کلیدواژه رهبر، اخلاق، رهبری، رهبری اخلاقی، سازمان
آدرس دانشگاه تهران، پردیس ارس, ایران, دانشگاه تهران، پردیس فارابی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس فارابی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved