>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و سنجشِ تهدیدات داعش علیه ج.ا.ایران در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشی  
   
نویسنده کرمی رضا ,سهرابی نبی
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:83 -108
چکیده    برنامه ریزی به منظور مدیریت ناامنی و بحران های ناشی از درگیری های مسلحانه و خشونت آمیزِ مخالفان، مستلزمِ شناخت نسبتاً دقیقِ توانمندی و ظرفیت های آنها است. در این تحقیق تلاش شده تا در پاسخ به سئوال تحقیق؛ علاوه بر، احصاء انواع تهدیدات داعش علیه ج.ا.ایران، میزان تهدید آن نیز در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشی مورد ارزیابی قرارگیرد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی از طریق سندکاوی و با استفاده از نظر کارشناسان امنیتی انجام شده است. جامعه نمونه این تحقیق متشکل از 30 نفر از خبرگان و کارشناسان امنیتی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار گردآوری، پرسشنامه است. نتایج حاصله بیانگر این است که برآیند تهدیدات داعش علیه ج.ا.ایران، بعد از فروپاشی، نسبت به زمان استقرار آن نه تنها کاهش نیافته بلکه همان طور که در ادامه ارائه خواهد شد دارای روند افزایشی است. البته این یافته ها نباید اینگونه تفسیر شوند که داعش بعد از فروپاشی توانمند تر شده است. بلکه بیانگر این است که بخش عمده ظرفیت های داعش، در زمان استقرارش صرف درگیری با مخالفانِ متعدد، بمنظور نگهداری و حفاظت از متصرفات آن می شد و امکان بکار گیری علیه ج.ا.ایران را نداشت، اما در شرایطِ بعد از فروپاشی، امکان بکار گیری ظرفیت های مورد بحث، علیه ایران بیشتر فراهم شده است.
کلیدواژه تهدید، سنجش تهدید، داعش، تفکر تکفیری
آدرس دانشکده علوم و فنون فارابی, ایران, دانشگاه فارابی, ایران
 
   bbbbbb  
   
Authors sohrabi nabi ,karami reza
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved