>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه علم، فناوری و نوآوری با دفاع دانش‌بنیان براساس گفتمان ولایت‌فقیه و اسناد بالادستی  
   
نویسنده طرهانی فرزاد ,آزادیان‌دلسم رفائیل
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 33 - صفحه:237 -272
چکیده    در دنیای امروز، علم، فناوری و نوآوری اساسی ترین عامل پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و دفاعی محسوب می‌شوند. این عوامل، مسیر و راه شکوفایی حوزه دفاعی از طریق تولید دانش‌بنیان را میسر می سازند. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل موثر بر دفاع دانش‌بنیان می‌باشد و سعی در بررسی تاثیر و ارتباط علم، فناوری و نوآوری با دفاع دانش‌بنیان دارد. پژوهش حاضر در مرحله نخست براساس روش تحلیل محتوای کیفی  به واکاوی اسناد بالادستی کشور و بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه پرداخته و پس از تایید شاخص های احصا شده توسط خبرگان حوزه مربوطه و با استفاده از آزمون کای دو (59 شاخص )، در مرحله دوم به بررسی ارتباط بین مولفه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی در بین 384 نفر از محققین و مدیران پرداخته است. پس از تحلیل عاملی و آزمون فرضیه‌ها، مشخص گردید که مولفه های علم، فناوری و نوآوری علاوه‌بر تاثیرگذاری مثبت بر همدیگر می‌توانند باعث افزایش محوریت دانشی در حوزه دفاع نیز شوند.
کلیدواژه گفتمان ولایت‌فقیه، علم، فناوری، نوآوری، دفاع دانش‌بنیان، اسناد بالادستی
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, ایران
پست الکترونیکی azadian1000@gmail.com
 
   The Relationship between Science, Technology and Innovation with the Defense of Knowledge Based on the Discourse of Walih Tihe and the Upper Documents  
   
Authors Tarhani Farzad ,Azadian Dalasm Refail
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved