>
Fa   |   Ar   |   En
   تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه  
   
نویسنده آراسته حمیدرضا ,نصری قدیر ,زین‌آبادی حسن‌رضا ,تنهایی علیرضا
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 33 - صفحه:145 -166
چکیده    دانشگاه به‌مثابه مهم‌ترین نهاد خلق و توزیع دانش، می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در تدارک امنیت جامعه ایفاء نماید. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی کارکردهای دانشگاه ها در تدارک امنیت جامعه با روش ترکیبی اکتشافی به رشته تحریر درآمده است. نتایج تحلیل محتوا و کد گذاری مصاحبه ‌ها، 86 نشانگر را شناسایی نمود. نشانگرها در غالب 4 بُعد مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی –  فرهنگی طبقه بندی شدند. در بخش کمی، بر اساس ابعاد و نشانگرهای شناسایی شده، پرسشنامه آسیب شناسی کارکردهای دانشگاه‌ها در تدارک امنیت جامعه طراحی و در بین 172 نفر توزیع گردید. نتایج  پژوهش حاضر بیانگر این است که آسیب کارکردی دانشگاه در تدارک امنیت جامعه، مشتمل بر چهار بُعد حوزه مدیریتی: بهره گیری بهینه منابع، حوزه آموزش: انتقال و تعمیق آگاهی، حوزه پژوهش: درک منطقی امور و حوزه اجتماعی – فرهنگی: مسئولیت پذیری آگاهانه است. مهم ترین آسیب احصاء شده در بعد مدیریتی، گسترش بی رویه کمی گرایی در توسعه دانشگاه ها بدون توجه کافی به کیفیت، در بعد آموزشی، جاری بودن فرهنگ جزوه‌خوانی و حافظه‌محوری به‌جای تعقل و نوآوری در بین دانشجویان، در بعد پژوهشی، ناهماهنگی بین موسسات تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی با نیازهای جامعه و دستگاه‌های اجرایی و در بعد اجتماعی و فرهنگی، ضعف شدید فعالیت نهادهای صنفی و تشکلی در دانشگاه ها می باشد
کلیدواژه امنیت جامعه، دانشگاه، کارکرد، آسیب
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت آموزشی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت آموزشی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی atanhayee@yahoo.com
 
   Some Damage Recognition Thoughts to University Functions in Providing Community Security  
   
Authors Tanhaie Alireza ,Nasri Ghadir ,Arasteh Hamidreza ,Zeinabadi Hasanreza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved