>
Fa   |   Ar   |   En
   بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز سال 1392  
   
نویسنده ولیزاده لیلا ,جونبخش فاطمه ,پاشایی صونا
منبع مجله باليني پرستاري و مامايي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:13 -20
چکیده    زمینه و هدف: سرطان کودکان دارای اثرات متعددی بر روی همه اعضای خانواده است و مراقبت از این کودکان می تواند بار زیادی بر والدین آن ها تحمیل کند. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ابعاد مختلف بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان طراحی و اجرا شده است.روش بررسی: نمونه های این مطالعه توصیفی مقایسه ای را پدر و مادر 150 کودک مبتلا به سرطلان تحت درمان در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز تشکیل می دانند که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. با استفاده از پرسشنامه مراقبت از کودکان سرطانی (Care of My Child with Cancer questionnaire)، بار مراقبتی والدین اندازه گیری شد.یافته ها: بار مراقبتی والدین بیش از حد متوسط بود. در ابعاد جسمی و مراقبتی، بار مراقبتی مادران بیشتر از پدران و در بعد عاطفی بار مراقبتی پدران بیشتر گزارش شد (p0/05).نتیجه گیری: این یافته ها بر تاثیر سرطان کودکان بر روی خانواده های آنان تاکید دارد؛ لذا می توان در حین مراقبت جسمی از بیماران، اطلاعاتی راجع به بیماری، درمان و نحوه مراقبت از کودک به مادران ارائه و بدین طریق مقداری بار مراقبتی آن ها را کاهش داد. همچنین با مداخلات حمایتی می توان بار مراقبتی عاطفی که بر دوش پدران وجود دارد را کاهش داد.
کلیدواژه Cancer ,Care ,Child ,Intellectual burden ,Visual burden ,سرطان ,کودک ,مراقبت ,بار عینی ,بار ذهنی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران
پست الکترونیکی pashaee.sona@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved