>
Fa   |   Ar   |   En
   بهبود مدیریت   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:4


  tick  ابرالگوی خلق مشترک در صنایع پیچیده دارای فنّاوری پیشرفته: فرصتی برای هم آفرینی ارزش (با تاکید بر صنایع دفاعی) - صفحه:83-121

  tick  ارایه رویکردی به منظور بهبود چابکی سازمان با به کارگیری فن گسترش کارکرد کیفیت فازی (مطالعه موردی یک صنعت قطعه ساز در بخش صنایع هوایی کشور) - صفحه:5-22

  tick  بررسی عوامل حیاتی موفقیت صنایع تولیدی با استفاده از راهبرد دانشی مطالعه موردی : صنعت قطعه سازی خودرو - صفحه:139-161

  tick  بررسی و رتبه بندی موانع توسعه صنعت و ارائه راهکارهای توسعه آن در استان سیستان و بلوچستان - صفحه:67-82

  tick  تدوین و ارزیابی راهبرد با رویکرد ترکیبی Swot و Anp فازی (مطالعه موردی صنعت خدمات ارتباطات) - صفحه:23-44

  tick  توسعه الگوی مناسب تصمیم گیری تحت شرایط بحران سازمانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره Anp (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران منطقه فارس) - صفحه:163-182

  tick  طراحی و توسعه الگو سنجش مدیریت راهبرد با رویکرد سیستمی مبتنی بر الگوسازی معادلات ساختاری (Sem) - صفحه:45-65

  tick  نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری های صنعت دفاعی ایران - صفحه:123-138
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved