>
Fa   |   Ar   |   En
   بهبود مدیریت   
سال:1391 - دوره:6 - شماره:3


  tick  ارائه الگویی برای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد کارکنان در مشاغل پرخطر(مطالعه موردی: شرکت گاز استان گیلان) - صفحه:32-59

  tick  الگوی توسعه صنعت و فناوری در ایران؛ هسته های کوچک - شبکه های بزرگ؛ درس هایی از صنایع دفاعی و الگوسازی برای صنعت نفت - صفحه:60-97

  tick  بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی: مطالعه موردی خوشه نساجی یزد - صفحه:203-226

  tick  برنامه ریزی راهبردی و عملکرد: تبیین نقش انعطاف پذیری (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) - صفحه:159-178

  tick  تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان گیلان - صفحه:5-31

  tick  شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات - صفحه:136-158

  tick  کاربرد تحلیل پنجره ای داده ها در تحلیل پایداری و ثبات کارایی بانک های تجاری ایران - صفحه:179-202

  tick  نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها - صفحه:98-135
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved