>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان آلودگی میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز  
   
نویسنده یعقوب زاده زهرا ,صفری رضا
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1394 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:136 -144
چکیده    رودخانه هراز یکی از 3 رودخانه پرآب شمال کشور (استان مازندران) محسوب می شود که از دامنه های شمالی البرز مرکزی منشا می گیرد و در مسیر خود با عبور از مناطق کشاورزی، از میان شهرها و روستاها انواع آلاینده ها را در خود جمع کرده و در نهایت به دریای خزر تخلیه می کند. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز و شاخصهای میکروبی کل کلیفرم(total coliform) وکلیفرم مدفوعی (fecal coliform) در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای مختلف و از جمله طرح احداث سد مخزنی منگل انجام گرفت. در این مطالعه 84 نمونه از آبهای سطحی رودخانه هراز، از 7 ایستگاه(سرخرود، کره سنگ، پل جلاو، نورود، کیلومتر 115 تهران ، لاسم، لار) در طی یک سال (مجموعاً 12 دوره نمونه برداری) برداشته شد ودر آن توتال کلیفرمها و کلیفرم مدفوعی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد توتال کلیفرمهای آب سطحی به ترتیب متعلق به ایستگاههای سرخرود (cfu/100ml 9/4) و لاسم (cfu/100ml 4/2) بوده است. همچنین بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد کلیفرم مدفوعی به ترتیب در ایستگاه سرخرود (cfu/100ml 3/2) و لاسم (cfu/100ml1/1 ) بوده است. نتایج آزمایشات نشان داد که جمعیت کلیفرمها بسته به تغییرات فصلی ، زمان و مکان نمونه برداری متفاوت بوده است و همچنین از نظرکیفی آب رودخانه هراز در سطح پایینی بوده جهت مصارف انسانی مناسب نمی باشد.
کلیدواژه آلودگی میکروبی ,آبهای سطحی ,رودخانه هراز
آدرس پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر ساری, ایران, پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر ساری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved