>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تنوع ژنتیکی تودههای ایرانی و ژنوتیپهای خارجی گلرنگ ( (carthamus tinctorius با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی rapd  
   
نویسنده قربانزاده نقاب محمود ,افضل رحیم
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1394 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:94 -106
چکیده    ایران به عنوان یکی از مراکز اولیه پیدایش گلرنگ شناخته شده است. بنابر این تشخیص تنوع ژنوتیپهای گلرنگ برای نگهداری منابع ژنتیکی و کاربرد علمی و عملی این مواد در برنامه های به نژادی برای اصلاحگران میتواند مفید باشد. این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 24 ژنوتیپ گلرنگ از ژرم پلاسم بین المللی، توده های بومی ایران و گلرنگ وحشی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی rapd انجام شد. نتایج نشان داد که تنوع بالایی برای صفات مورفولوژیک در ژنوتیپهای گلرنگ مورد بررسی وجود دارد که میتوان از این تنوع برای برنامههای اصلاحی گلرنگ جهت افزایش عملکرد دانه به نحو شایسته استفاده کرد. در بررسی توسط 11 نشانگر مولکولی rapdاز میان 142 باند تکثیر یافته، تعداد 84 باند، چندشکلی نشان دادند (7/57درصد). نتایج حاصل از تجزیه کلاستر نشانگر مولکولی نشان داد که این نشانگر قادر به تشخیص ژنوتیپها از یکدیگر است. توده های ایرانی در اکثر گروهها حضور داشتند که این امر دلیل بر تنوع بالا در تودههای بومی ایران و همچنین کاندید بودن این منطقه به عنوان یکی از خاستگاههای اصلی برای ژرم پلاسم گلرنگ است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده توام از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی جهت برنامه های اصلاحی گلرنگ به خصوص انتخاب والدین جهت تلاقی مفید میباشد و نشانگر مولکولی rapd کارآیی لازم را برای مطالعه تنوع ژنتیکی و مدیریت ژرمپلاسم گلرنگ دارد. همچنین توصیه میشود از تودههای بومی گلرنگ زراعی و وحشی ایران به عنوان یک منبع غنی ژنتیکی در برنامههای بهنژادی گلرنگ استفاده شود.
کلیدواژه گلرنگ ,صفات مورفولوژیکی ,تنوع ژنتیکی ,rapd
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved