>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نرزایی دو گونه با ارزش دارویی مرزه خوزستانی (satureja khuzistanica jamzad) و مرزه رشینگری (s. rechingeri jamzad)  
   
نویسنده افضلی فر مصطفی ,هادیان جواد ,میرجلیلی محمد حسین ,عنایت شریعت پناهی مهران
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1397 - دوره : 31 - شماره : 4 - صفحه:458 -470
چکیده    در این تحقیق کشت بساک و میکروسپور دو گونه گیاه دارویی مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری با هدف باززایی گیاهان هاپلویید مورد مطالعه قرار گرفت. در ابتدا مرحله نموی تک هسته‌ای میکروسپورها با رنگ‌آمیزی استوکارمن مشخص و ارتباط آن با اندازه غنچه گل تعیین گردید. در کشت بساک، تاثیر پیش تیمارهای دمایی، تیمارهای هورمونی و نوع کربوهیدرات (مالتوز، ساکارز) در محیط القاء n6 بررسی شد. تراز پلوییدی کالوس‌های باززایی شده با استفاده از فلوسایتومتری تعیین گردید. کشت میکروسپور نیز در سه محیط کشت a260، fhg و nln13 با کاربرد پیش تیمارهای تنشی مختلف (دمایی، هورمونی و گرسنگی) انجام شد. در هر دو گونه، بیشترین درصد کالوس‌زایی بساک در ترکیب هورمونی 0.5 میلی گرم در لیتر از بنزیل آدنین، توفوردی و کینتین و پیش تیمار دمایی30 درجه‌سانتی‌گراد به مدت 3 روز حاصل شد. نتایج آنالیز فلوسایتومتری این کالوس‌ها نشان داد که اکثر آنها از نظر تراز پلوییدی مشابه گیاهان مادری بودند و هاپلوییدی فقط در گونه مرزه رشینگری در کالوس حاصل از ترکیب هورمونی 0.5 میلی گرم در لیتراز بنزیل آدنین، توفوردی و کینتین مشاهده شد. در محیط باززایی (ms)، کالوس‌ها تنها تولید ریشه کردند و شاخه‌زایی مشاهده نشد. نتایج کشت میکروسپور نشان داد که در هر دو گونه بیشترین تعداد ساختار‌های چند سلولی در محیط‌های fhg و nln13 با پیش تیمار دمایی 30 درجه‌سانتی‌گراد به مدت 8 روز بدست آمد. ساختار‌های چند سلولی فقط در محیط القایی nln13 توانستند به ساختارهای شبه جنینی قلبی شکل نمو یابند. نتایج این تحقیق اطلاعات مناسبی برای نرزایی در این دو گونه فراهم آورد.
کلیدواژه مرزه خوزستانی، مرزه رشینگری، کشت بساک، کشت میکروسپور، اصلاح
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی, گروه کشاورزی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی, گروه کشاورزی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی, گروه کشاورزی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی, گروه کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی j_hadian@sbu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved