>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه کردن انتقال ژن به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان با استفاده از ژن fld  
   
نویسنده نیازیان محسن ,سادات نوری احمد ,توحیدفر مسعود ,گالوشکا پتر ,مرتضویان محمد مهدی
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:313 -327
چکیده    به منظور بهینه کردن شرایط انتقال ژن به گیاه دارویی زنیان عوامل مختلف شامل رقت آگروباکتریوم، سویه آگروباکتریوم، نوع آنتی بیوتیک کشنده آگروباکتریوم، غلظت استوسرینگون و مدت زمان تلقیح بر روی تعداد گیاهان باززا شده با استفاده ازسازه ژنی p6u-ubi-fvt دارای ژن انتخابیhpt و ژن fld بررسی شد. غلظت 20 میلی گرم در لیتر هیگرومایسین برای غربالگری سلول های تراریخت و جلوگیری از تولید کالوس در سلول های غیر تراریخت بهترین غلظت تشخیص داده شد. اثر متقابل سه عامل تراکم سلولی آگروباکتریوم، سویه آگروباکتریوم و نوع آنتی بیوتیک کشنده آگروباکتریوم بر تعداد گیاهان باززا شده در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و رقت 08.6/0آگروباکتریوم × سویه gv3101 آگروباکتریوم × غلظت 160 میلی گرم در لیتر آنتی بیوتیک کشنده تیمنتین اثر بازدارنده کمتری بر تعداد گیاهان باززا شده داشتند. بیشترین تعداد گیاهان باززا شده مقاوم به آنتی بیوتیک هیگرومایسین مربوط به غلظت 254.8 میکرومولار در لیتر استوسرینگون بود. گیاهان باززا شده بیشتری در مدت زمان تلقیح 30 دقیقه نسبت به زمان های تلقیح 20 دقیقه و 1 دقیقه حاصل شد همچنین تفاوت آماری معنی داری بین میانگین تعداد گیاهان باززا شده حاصل از 20 دقیقه و 30 دقیقه زمان تلقیح مشاهده نشد. بررسی حضور ژن مورد نظر با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز روی گیاهان باززا شده انجام شد. نتایج وجود حداقل یک نسخه از ژن هدف را در ژنوم گیاهان تائید کرد. برتری گیاهان تراریخت نسبت به گیاهان غیرتراریخت در تحمل به تنش اسمزی 0.3 مگاپاسکال توسط آزمون زیست سنجی تحمل به تنش اسمزی تایید گردید.
کلیدواژه آگروباکتریوم، زنیان، فاکتور های تراریختی، فلاودوکسین، هیگرومایسین
آدرس دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده فناوری نوین, گروه بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه پالاچکی, مرکز بیوتکنولوژی هانا, گروه زیست شناسی مولکولی, جمهوری چک, دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved