>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت piriformospora indica  
   
نویسنده نورا هما ,شهابی وند صالح ,کریمی فرخ ,اقایی احمد ,درویشی فرشاد
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:304 -312
چکیده    قارچ اندوفیت piriformospora indica جذب مواد غذایی را در گیاهان افزایش داده و اجازه بقای گیاه تحت تنش‌های زیستی و غیر‌زیستی را می‌دهد. این قارچ همچنین رشد و تولید بذر را تحریک می‌کند و سبب افزایش متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی می‌شود. مطالعات کمی در رابطه با کشت قارچ‌های همزیست وجود دارد لذا توسعه‌ی روش‌هایی که قادر به کشت انبوه قارچ‌های همزیست باشد، می‌تواند برای مطالعات عملی مناسب باشد. هدف این تحقیق تهیه محیط کشت ساده با بازده بالاتر جهت تولید زیست توده بیشتر برای این قارچ است. مواد و روش‌ها: مقایسه دو محیط کشت ساده ypg (عصاره مخمر، پپتون، گلوگز) و پیچیده‌ی کافر بر اساس میزان وزن خشک قارچ صورت گرفت، سپس برای طراحی آزمایشات جهت بهینه سازی محیط از روش تاگوچی در بررسی تاثیر چهار عامل غلظت گلوکز، غلظت عصاره مخمر، غلظت پپتون و ph محیط بر روی غلظت زیست توده قارچ مورد نظر در یک کشت غیر مداوم استفاده شد. یافته ها: مقایسه منحنی رشد در دو محیط کافر و ypg نشان داد که قارچ p. indica در محیط ypg رشد بهتر و بیشتری دارد. پس از بهینه سازی محیط ypg میزان تولید زیست توده به 19.3 گرم در لیتر در مقایسه با میزان اولیه یعنی16.2 گرم در لیتر رسید. نتیجه گیری: با توجه به تولید 2.5 برابری وزن خشک قارچp.indica و همچنین ساخت مقرون به صرفه محیط کشت ypg نسبت به محیط کافر، می توان از محیط ypg به عنوان محیط کشت مناسب برای تولید انبوه این قارچ در کشاورزی استفاده نمود.
کلیدواژه بهینه سازی، زیست توده، piriformospora indicat، محیط کشت ypg
آدرس دانشگاه مراغه, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه مراغه, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه مراغه, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه مراغه, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه مراغه, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved