>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر کیتوزان بر بیان ژن چاویکول – O متیل ترانسفراز و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی ریحان بنفش L. Ocimum Basilicum تحت تنش خشکی  
   
نویسنده ملک پور فاطمه ,قاسمی پیربلوطی عبداله ,سلیمی اعظم ,ممتاز حسن
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:282 -294
چکیده    آنزیم چاویکول-o-متیل‌ترانسفراز یک آنزیم کلیدی در مسیر ساخته‌شدن فنیل‌پروپانوئیدها در ریحان (ocimum basilicum l.) یک گیاه دارویی و معطر از خانواده نعناعیان (lamiaceae) است. در این پژوهش اثر الیسیتور کیتوزان بر میزان اسانس، ترکیبات فنیل‌پروپانوئیدی و بیان ژن آنزیم چاویکولo متیل‌ترانسفراز در گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای این تحقیق شامل تنش خشکی (نرمال، تنش ملایم و متوسط) و محلول پاشی کیتوزان با غلظت‌های 0.2 و 0.4 گرم در لیتر بودند. میزان متیل‌چاویکول به وسیله کروماتوگرافی گازی (gc) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (gc/ms) تعیین شد و سطح بیان ژن چاویکول-o- متیل‌ترانسفراز نیز با روش semiquantitative rtpcr بررسی گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد میزان اسانس، میزان بیان ژن چاویکول-o- متیل‌ترانسفراز و ترکیب متیل‌چاویکول تحت تاثیر تنش خشکی و الیسیتور کیتوزان در مقایسه با نمونه‌های شاهد افزایش معنی‌داری یافت؛ به‌طوری که بیشترین میزان آن با به‌کارگیری غلظت 0.4 گرم در لیتر از کیتوزان در تنش ملایم یعنی آبیاری در 30 تخلیه رطوبتی از ظرفیت زراعی به‌دست آمد. تغییرات میزان ترکیب متیل‌چاویکول با میزان بیان ژن آنزیم چاویکول– o -متیل ترانسفراز مطابقت داشت، که می‌توان بخشی از این تغییرات را ناشی از تغییر در سطح بیان ژن آنزیم چاویکول-o -متیل‌ترانسفراز درنظرگرفت. بنابراین کیتوزان به عنوان یک الیسیتور زیستی می‌تواند از طریق افزایش بیان ژن و فعالیت آنزیم چاویکول-o- متیل‌ترانسفراز سبب افزایش ترکیبات فنیل‌پروپانوئیدی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی شود.
کلیدواژه بیان ژن، ریحان، فنیل پروپانوئیدها، کیتوزان
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زیستی, گروه علوم گیاهی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, مرکز پژوهش های گیاهان دارویی, گروه گیاهان دارویی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زیستی, گروه علوم گیاهی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده علوم, گروه میکروبیولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved