>
Fa   |   Ar   |   En
   تکوین پرچم. تخمک و گامتوفیت نر و ماده در آلاله آبی Batrachium Fluitans Lam.  
   
نویسنده رجبی فر پگاه ,چهرگانی راد عبدالکریم
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:230 -241
چکیده    در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک در گیاه لاله آبی batrachium fluitans بررسی شد. گلها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نموی برداشت، در فیکساتور faa70 تثبیت و در الکل 70% نگهداری شد. نمونه ها پس از قالبگیری در پارافین با میکروتوم برش گیری و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت. لام‌های تهیه شده از مراحل مختلف تکوینی با دقت با استفاده از میکروسکوپ بررسی و از مراحل مورد نظر عکس تهیه شد. .بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، در گونه مورد مطالعه تخمک از نوع واژگون است. سلول مگاسپور موقعیت لایه سوم تا چهارم زیر اپیدرمی دارد، تقسیم میوز منجر به تولید تترادهای خطی و یا t شکل می شود. موقعیت مگاسپور عملکردی از نوع بنی است، تکوین کیسه رویانی از تیپ پلی گونوم تبعیت می کند و لقاح سلول تخم ضمیمه بر تخم اصلی مقدم است. نتایج نشان داد تکوین پرچم‌ها با پدید آمدن توده‌های سلولی بیضی شکلی بر روی نهنج آغاز می‌شود و تعداد پرچم‌ها پنج عدد است که خامه را در بر گرفته‌اند. لایه‌های بساک از بیرون به داخل شامل یک لایه سلول اپیدرمی، یک لایه مکانیکی، یک لایه میانی (موقت) و یک لایه تاپی در مجاورت سلول‌های مادر گرده می‌باشد. یاخته های لایه تاپی در مراحل مختلف نمو بساک و دانه‌های گرده در جای خود ثابت باقی مانده و تحلیل نمی‌روند و این لایه از نوع ترشحی است. تتراد‌های میکروسپوری از نوع تترهدرال هستند. میکروسپورها در زمان آزاد شدن واکوئله نبوده، دارای شکل منظم، سیتوپلاسم متراکم و هسته مشخص در وسط هستند.
کلیدواژه تیره آلاله، تکوین، تخمک، کیسه رویانی، دانه گرده
آدرس دانشگاه آزاد بروجرد, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران
پست الکترونیکی a.chehregani@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved