>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خاصیت آنتاگونیستی وتنوع ژنتیکی جدایه های استرپتومایسس استخراج شده از خاکهای استان کرمان جهت کنترل بیولوژیک قارچ بیمارگر sclerotinia sclerotiorum  
   
نویسنده بنی اسدی فاطمه ,باقی زاده امین ,شهیدی بنجار غلامحسین
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:219 -229
چکیده    در تحقیق حاضر برای تعیین جدایه های مناسب استرپتومایسس، اثرات آنتاگونیستی 30 جدایه استخراج شده از خاکهای استان کرمان علیه قارچ بیمارگر sclerotinia sclerotiorum مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع این جدایه ها ، 10 جدایه استرپتومایسس در روش dual culture از خود خاصیت آنتاگونیستی نشان دادند که بیشترین آن به استرپتومایسس جدایهuk 363 مربوط بوده است. آنگاه به منظور بررسی رابطه فیلوژنی و تنوع ژنتیکی 30 جدایه مذکور، استخراج dna از آنها به روش ctab صورت گرفت و از 10 آغازگر rapd جهت انجام pcr استفاده شد. پس از انجام الکتروفورز 128 باند قوی و واضح در محدوده bp250 تا bp2800 تشخیص داده شد. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار ntsys و به روش upgma با ضریب تشابه دایس آنالیز شدند. درختچه بدست آمده، 30 جدایه استرپتومایسس را در خط برش 58% ، در دو گروه کلی قرار داد. در گروه اول 10 جدایه دارای خاصیت آنتاگونیستی و در گروه دوم 20 جدایه فاقد خاصیت قرار گرفتند. گروه بندی جدایه ها با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی نیز انجام شد و پلات های دو بعدی و سه بعدی مربوطه رسم گردید و جدایه ها به هشت گروه مختلف تقسیم شدند.
کلیدواژه استرپتومایسس، تنوع ژنتیکی، نشانگر rapd
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, گروه بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved