>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای  
   
نویسنده کمالیان امین‌رضا ,سالارزهی حبیب‌اله ,اولیایی خداداد
منبع interdisciplinary journal of virtual learning in medical sciences - 1392 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:39 -48
چکیده    مقدمه: سازمان‌ها با توجه به قابلیت‌هایی که فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در ایجاد ارزش برای آنها دارند، سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات نموده‌اند. یکی از ارزش‌هایی که سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از این فناوری‌ها در سازمانشان ایجاد نمایند، توانمندسازی کارکنان با استفاده از این ابزارها است.مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان اداره کل فنی و حرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان می‌پردازد. برای این منظور ضمن بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، پرسشنامه‌ای طراحی و ضمن تایید روایی صوری آن توسط صاحب‌نظران مرتبط، بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد. داده‌های با استفاده از آزمون رگرسیون (آزمون فرضیات تحقیق)، آزمون میانگین تک نمونه‌ای(تعیین سطح موجود توانمندی کارکنان) و آزمون تحلیل واریانس فریدمن(تعیین رتبه هر کدام از ابعاد توانمندی کارکنان)، مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان‌دهنده آن است که بکارگیری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در اداره کل فنی و حرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان می‌تواند تغییرات توانمندی کارکنان آن را به میزان 417/0 تبیین وبین آنها رابطه مثبت ومعنی داری وجوددارد وهمچنین سطح توانمندی کارکنان این سازمان بالاتر از حد متوسط می‌باشد و توانمندی آنها در بعد شایستگی با رتبه میانگین40/3 بیشتر و در بعد موثر بودن با رتبه میانگین 79/2 کمتر از سایر ابعاد توانمندسازی می‌باشد.نتیجه‌گیری: لازم است که مدیران سازمانها به منظور بهره برداری موثر از این فناوری ها و استفاده از قابلیت های آنها برای توانمند نمودن کارکنان برنامه های مناسبی تدوین و استراتژی درستی را نسبت به بهره گیری از این امکانات، تدارک ببینند.
کلیدواژه Information ,Communication ,Technology ,Empowerment ,Empowered Employees ,Technical and Vocational Training Organization ,اطلاعات ,ارتباطات ,فناوری ,توانمندسازی ,کارکنان توانمند ,سازمان فنی و حرفه‌ای
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
پست الکترونیکی olyaei_614@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved