>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بارکاری با شکست های شناختی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و ولیعصر(عج) تهران  
   
نویسنده یوسف زاده ارسلان ,مظلومی عادل ,عباسی میلاد ,اکبرزاده آرش
منبع بهداشت و ايمني كار - 1395 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:57 -68
چکیده    مقدمه: میزان بار کاری و متعاقب آن میزان شکست‌های شناختی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار، عملکرد و کارایی و بهروری پرستاران در محیط کار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شکست‌های شناختی و میزان درک و ارزیابی از بار کاری پرستاران انجام گرفته است.روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی  و مقطعی در سال 1393 روی 150 نفر  از پرستاران زن و مرد شاغل در  بخش‌های مختلف بیمارستان‌های امام خمینی و ولیعصر شهر تهران انجام گرفت. جهت اندازه گیری بار کار ذهنی و میزان شکست‌های شناختی به‌ترتیب از پرسش‌نامه بار کار ذهنی (nasa-tlx) و پرسش‌نامه شکست‌های شناختی (cfq) استفاده گردید. درنهایت با استفاده از نرم افزار spss  نسخه 20 و انجام آزمون های هم‌بستگی پیرسن و تی-تست و آنالیز واریانس یک طرفه، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن  نتایج پژوهش نشان داد که  در سطح خطای 5 درصد بین بار کار ذهنی و حافظه اسمی پرستاران ارتباط معنا درای وجود داشت (0.00 = p-value). هم‌چنین ارتباط بین بار کار فیزیکی با حافظه، توجه و شکست شناختی کلی (cfqtotal) ارتباط نیز معنا دار بود (0.05 > p-value). بعد ناکامی بارکاری نیز ارتباط معنا داری با  حافظه، توجه، اعمال حرکتی، مقدار شکست شناختی کلی (cfqtotal) داشت  (0.05 > p-value).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بار کار ذهنی درک شده در پرستاران بالا می‌باشد  و بین ابعاد شکست های شناختی و بار کار ذهنی تعامل برقرار است. به‌گونه ای که افزایش ابعاد بار کاری موجب افزایش شکست‌های شناختی در انجام وظیفه می‌گردد.
کلیدواژه Cfq ,Cognitive Failures ,Mental Workload ,Nasa-Tlx ,Nursing ,بارکار ذهنی ,شکست‌های شناختی ,پرستار ,شاخص Nasa-Tlx ,پرسش‌نامه Cfq
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, کارشناس رادیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved