>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده Bleve مخزن کروی Lpg در یک پالایش‌گاه  
   
نویسنده کمائی محمد ,علیزاده سید شمس الدین ,کشوری عبدالرحمن ,خیرخواه زینب ,مشعشعی پریسا
منبع بهداشت و ايمني كار - 1395 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:10 -24
چکیده    مقدمه: فعالیت‌های صنعتی، بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه و آسایش بیش‌تر است، اما در این فعالیت ها مخاطرات مربوط به آن ها نیز در حال گسترش می‌باشد. شناسایی دقیق خطرات در صنایع نفت و گاز و ارزیابی و مدیریت ریسک با هدف کاهش شدت و تکرار حوادث پیش از وقوع آن ها و به حداقل رساندن صدمه به انسان و اموال از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی مخزن کروی گاز نفتی مایع شده تحت فشار در ناحیه مخازن یک پالایش‌گاه و ارزیابی ریسک پدیده توسعه بخارات مایع در حال جوش می‌باشد.روش کار: در این مطالعه ارزیابی ریسک پدیده توسعه بخارات مایع در حال جوش (bleve) با روش bowtie و نیز بررسی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده bleve، انجام و مقدار موج انفجار حاصل از این پدیده و تاثیرات آن بر روی تجهیزات و ادوات کناری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از نرم افزار phast نسخه 54/6 جهت مدل سازی پدیده bleve استفاده شده است.یافته ها: در این ارزیابی به طور کلی پنج علت و دو پیامد جهت ایجاد پدیده bleve شناسایی شدند. اقدامات کنترلی جهت پیش‌گیری از ایجاد پدیده bleve  به طور کلی 43 مورد و اقدامات کنترلی جهت کاهش پیامد و اثرات 31 مورد تعیین شدند. طبق تجزیه و تحلیل به عمل آمده مشخص شد که موج انفجار ناشی از مخزن کروی lpg، می‌تواند مخازن کناری lpg را دچار انفجار کرده که این امر سبب زنجیره ای شدن انفجارات خواهد شد.نتیجه گیری: با استفاده از نتایج حاصل از مدل سازی و ارزیابی ریسک می‌توان به درستی علل ایجاد و آسیب پدیده bleve برای انسان و تجهیزات مجاور را مشخص و بر اساس آنها اقدامات کنترلی پیش‌گیرانه را اجرا و با طراحی و جانمایی مناسب، حریم ایمنی محل اسکان کارکنان، تجهیزات و ادوات مجاور را تعیین نمود.
کلیدواژه Risk Assessment ,Modeling ,Spherical Tank ,Bleve ,Bowtie ,ارزیابی ریسک ,مدل سازی ,مخزن کروی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, کارشناس ارشد مدیریت Hse، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), استادیار، رئیس دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved