>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی پارامتر های سرعت و عرض تایر اتومبیل به منظور پیش بینی کاهش انتشار آلودگی صدای اتومبیل  
   
نویسنده فروهید امیراسماعیل ,خاکی علی منصور
منبع بهداشت و ايمني كار - 1395 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:1 -9
چکیده    مقدمه: رانندگی ایمن مستلزم توانایی راننده برای دریافت پیام ها از محیط و تطابق با آنهاست. مهم‌ترین اثر آلودگی صوتی بر روی سیستم شنوایی و گوش انسان است. اختلالات در سیستم شنوایی می‌تواند اثرات جانبی مضری را برای سلامتی انسان به همراه داشته باشد. با کاهش این آلودگی در شهرهای بزرگ می‌توان کیفیت زندگی را، که یکی از بزرگ‌ترین اهداف است، به مقدار چشم‌گیری افزایش داد. از این رو در این تحقیق تایر اتومبیل به عنوان یکی از منابع آلودگی صوتی عنوان می گردد و نتایج این تحقیق می تواند در کاهش آلودگی صوتی مورد توجه قرار گیرد.روش کار: جهت اندازه گیری صدای وسایل نقلیه در حال حرکت چند وسیله نقلیه با عرض های متفاوت تایر انتخاب گردید و در زمان حرکت آنها تراز صدا با استفاده از روش عبور (spb) بر اساس استاندارد iso 11819-1 اندازه گیری شد. با استفاده از اندازه گیری تراز صدا با دستگاه برای وسایل نقلیه در حال حرکت و در نظر گرفتن تایرهای مورد نظر،  اندازه‌گیری و مدل ریاضی تراز صدا بر اساس اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از برنامه spss و پارامترهای تایرهای وسیله نقلیه انجام شد.یافته ها: در مطالعه ی صورت گرفته مشخص شد که مشخصات سرعت وسیله نقلیه و  تایر بر روی تراز صدای ایجادشده از حرکت تایر بر روی روسازی تاثیرگذار است. سرعت متوسط خودروها می‌تواند در آلودگی صوتی نقش مهمی ایفا کند. با افزایش سرعت، چرخش لاستیک خودرو بر روی آسفالت افزایش می‌یابد که این یکی از عوامل شناخته شده در افزایش آلودگی صوتی است. هم‌چنین تغییر سرعت خودروها، صداهای ناهنجاری از سوی موتور خودرو به همراه دارد. تحلیل رگرسیون مدل آورده شده است. مقدار r2 به‌دست‌آمده برای مدل برابر 0.8367 است که بیان‌گر ضریب برازش می‌باشد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که سرعت وسیله نقلیه و عرض تایر‌های وسیله های نقلیه در افزایش آلودگی صوتی نقش مستقیم دارند  و صدایی که  به گوش راننده می رسد با افزایش آنها بیش‌تر می شود که لزوم کنترل صدا از منبع را نیاز دارد. با استفاده از مدل به‌دست آمده مشاهده می گردد تغییرات تراز صدا و عرض مقطع تایر بیش‌تر از سرعت وسیله نقلیه است و ضریب 1482/0 برای عرض تایر نسبت به ضریب 1195/0 نشان می دهد که با در نظر گرفتن عرض مناسب می‌توان به کاهش تراز صدا کمک بیش‌تری کرد
کلیدواژه Tire Width ,Speed ,Noise Level ,Vehicle ,Hearing ,عرض تایر ,سرعت ,تراز صدا ,وسیله نقلیه ,شنوایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند, استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved