>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و ایمنی کار   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثر استرس گرمایی بر توجه انتخابی و زمان واکنش در کارگران یک صنعت گرم: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای - صفحه:1-10

  tick  ارزیابی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانش‌آموزان دختر ابتدایی با ابعاد میز و نیمکت‌های موجود در مدارس شهر همدان در سال تحصیلی 93 – 1392 - صفحه:47-56

  tick  ارزیابی و طراحی ارگونومیکی باجه‌های فروش و شارژ بلیت الکترونیکی در مشهد - صفحه:75-88

  tick  بررسی راندمان بیوراکتور دو فازی همزن دار به منظور تصفیه بخارات گزیلن از جریان هوا با بستری از سودوموناس پتیدا - صفحه:35-46

  tick  بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران - صفحه:57-64

  tick  تجزیه و تحلیل خطرات با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فرایند تئوری سیستم (Stpa): مطالعه موردی در سیستم های خاموش کننده اضطراری یک نیروگاه حرارتی تولید برق - صفحه:13-24

  tick  سنجش مولفه‌های بهداشت، ایمنی و محیط (Hse) محله: یک مطالعه موردی مبتنی بر ابتکارات جامعه محور در کلان شهر تهران - صفحه:25-34

  tick  مداخلات ارگونومی در جابه‌جایی دستی موکت به خرده فروشی ها در یک شرکت نساجی - صفحه:65-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved