>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و ایمنی کار   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارزیابی وضعیت خلقی کارگران در معرض مواجهه با مخلوط حلال های آلی (مطالعه موردی: یک صنعت رنگ) - صفحه:40-48

  tick  بررسی تاثیر حوادث شغلی بر کیفیت زندگی کاری شاغلین یک شرکت فولاد سازی (یک مطالعه موردی) - صفحه:73-83

  tick  تاثیر مداخله ی آموزشی بر میزان آگاهی دانشجویان نسبت به علایم هشداردهنده سیستم هماهنگ جهانی(Ghs) - صفحه:21-28

  tick  تدوین و روایی سنجی دو پرسشنامه سنجش سطح آگاهی و سنجش وضعیت موجود برای کارکنان مرتبط با مواد شیمیایی از سیستم جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (Ghs) - صفحه:29-39

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار در عمل کرد ایمنی با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه ی فازی (Danp) (مورد مطالعه: یک نیروگاه سیکل ترکیبی) - صفحه:49-60

  tick  محاسبه ریسک و مدل سازی پیامد حادثه نشت گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار Aloha - صفحه:13-20

  tick  مروری بر وضعیت مطالعات مرتبط با مواجهه شغلی با گرد و غبار در ایران طی 14 سال گذشته - صفحه:1-12

  tick  مطالعه تحلیلی علایم اسکلتی-عضلانی، ویژگی های دموگرافیک و بارکاری فیزیکی در میان کارگران ساختمان سازی - صفحه:61-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved